Zapisy do przedszkoli

ZAPISY DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

1. Zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania Czeski Cieszyn Havlíčka 13 powiat Karwina będą przebiegały we wszystkich placówkach w terminie 3. - 4. 5. 2017 od godz. 8.00 do godz. 15.30. 

2. Druki próśb o przyjęcie dziecka do przedszkola są do odebrania w przedszkolach w terminie do 28.4.2016. 

3. Wypełnione prośby są przyjmowane w przedszkolach w dniach terminu zapisów. W kolejności w jakiej były przyjęte, zostaną zaewidowane pod numerem identyfikacyjnym. 

4. Rodzic (zákonný zástupce) podczas zapisu odda prośbę o przyjęcie dziecka, która między innymi obejmuje stanowisko lekarza o szczepieniu dziecka i o uprawnieniu uczęszczania dziecka do przedszkola. 

5. Rodzic zapisuje dziecko w przedszkolu, które preferuje (jeżeli wg kryteriów dziecko nie będzie przyjęte do danej placówki, to może być zapisane do innej). W tym roku mamy w naszych przedszkolach 40 miejsc wolnych - możemy zapisać 40 dzieci. 

6. Dyrektor szkoły zadecyduje do 30 dni od zakończenia terminu zapisów o przyjęciu dziecka do przedszkola. W przedszkolach będzie udostępniony w miejscu publicznym spis dzieci przyjętych (wg numerów identyfikacyjnych). 

7. Decyzje o nieprzyjęciu będą wysyłane rodzicom (zákonným zástupcům) dziecka listem poleconym. 

8. Przeciwko decyzji dyrektora szkoły o nierzyjęciu dziecka do przedszkola ma rodzic (zákonný zástupce) prawo podać odwołanie do 15 dni od daty przyjęcia decyzji. Odwołanie można podać do dyrektora szkoły a decyduje o odwołaniu Urząd Okręgowy Okręgu Morawskośląskiego. 

Dnia 31.3.2017                                                                                             Marek Grycz 

                                                                                                                        Dyrektor szkoły