O nas

Oryginał
Oryginał

Walne Zgromadzenie Mac. Szkl., które się odbyło 13. maja 1923, uchwaliło jednogłośnie:

  1. W Cz. Cieszynie założyć polską szkołę ludową i wydziałową
  2. Z początkiem roku szkol. 1923/24 otworzyć na razie klasę I szkoły wydziałowej w budynku Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie l.k.230 i poczynić natychmiastowe starania o odpowiednie pomieszczenie klas następnych, nie wykluczając nawet budowy nowego gmachu.

Nowy budynek

Dnia 18.10.1924 zakupiono od budowniczego Maksa Wrany parcelę na Kamieńcu. Ogólna kwota wynosiła 92 650,- Kc. Sprządzenie planów Zarząd Główny Macierzy Szkolnej powierzył architektowi Dawidowi z Czeskiego Cieszyna, zaś budowę powierzono w myśl uchwały ZG MSz z dnia 20.10.1924 i 12.11.1924 architektowi Eugeniuszowi Fuldzie, który rozpoczął prace 14.11.1924, a ukończył je 30.8.1925. Nowy rok szkolny 1925/1926 mógł się w nowym budynku regularnie rozpocząć.

Budynek szkoły
Budynek szkoły
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna

Założenie szkoły

(z oryginalnego zapisu z 1. Szkolnej kroniki)

Zarząd Główny Macierzy szkolnej na swem posiedzeniu, odbytem dnia 18. kwietnia 1923 rozpatrywując podanie, podpisane przez 150 rodziców z Cz. Cieszyna i gmin sąsiednich, domagających się założenia polskiej szkoły ludowej i wydziałowej w Cz. Cieszynie, uznał potrzebę założenia tej szkoły i uchwalił, sprawę tę przedłożyć najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Macierzy Szkolnej do załatwienia.

Powodując się faktami, 1.) że w Cz. Cieszynie nie ma dla dzieci polskich ani jednej szkoły polskiej, 2.) że dziatwie szkolnej, poniżej lat 14, chcącej uczęszczać do szkół polskich w Cieszynie Polskim, zabraniano przechodzić przez mosty graniczne, wskutek czego dzieci te zmuszone były uczęszczać do szkół obcych.  

Fryderyk Kretschman
Fryderyk Kretschman

Pierwsza prośba o pozwolenie na otwarcie szkoły z językiem wykładowym polskim została odrzucona. Zarząd Główny Macierzy Szkolnej wzniósł jednak odwołanie do Ministerstwa Szkolnictwa i Oświaty Narodowej w Pradze. Na podstawie decyzji ministerstwa Rada Szkolna Krajowa reskryptem z dnia 10.9.1924 zezwoliła na otwarcie polskiej szkoły wydziałowej w Czeskim Cieszynie. Pomimo spóźnionego doręczenia aktu rok szkolny 1924 - 1925 rozpoczęto regularnie z dniem 1.9.1924. Ze zgłoszonych 56 dzieci przyjęto 34, przekraczając dozwoloną liczbę o 9. Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Fryderyk Kretschman.

Sala fizyki
Sala fizyki

II Wojna Światowa

Październik 1939 - niemiecki inspektor Pawlisko nakazał zamknąć polskie szkoły i zwolnić z pracy polskich nauczycieli

11 kwietnia 1940 r. nastąpił pogrom polskich nauczycieli. W tym dniu niemiecka policja i gestapo zaczęły otaczać domy polskiej inteligencji w powiatach cieszyńskim i frysztackim, by ją aresztować. W tym dniu zgromadzono nauczycieli w ruinach fabryki Kohna, a następnie odwieziono do obozów koncentracyjnych w Sosnowcu, a stąd do Dachau i Mathausen lub Mauthausen - Gusen. W obozie zmarł mi. dyrektor Karol Guńka (dyrektorem w latach 1938-1939).

W okresie wojny w budynku szkolnym znajdowały się Urząd Miejski, Urząd Aprowizacyjny NSV, Mittelschule (niemiecka szkoła średnia), szpital wojskowy, szpital polowy oraz ośrodek pierwszej pomocy, w maju 1945 kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej, milicji i czeska szkoła ludowa i wydziałowa.

Z początkiem roku szkolnego 1945 - 1946 przeprowadzono informacyjnie wpisy do polskich szkół wydziałowych. Po 6 letniej przerwie zapisało się 220 uczniów. Na prośbę grona nauczycielskiego powrócił na stanowisko kierownika szkoły Jerzy Walek.

Historia najnowsza

1992 - dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Folwarczny

1.5.1993 - szkoła jako pierwsza z zaolziańskich szkół podstawowych otrzymuje osobowość prawną

1995 - początek rekonstrukcji budynku szkolnego

1996 - kolaudacja całego budynku szkolnego (remont zakończył się po 13 miesiącach pracy, koszty przebudowy wynosiły 40 mln Kc)

1996/1997 - wprowadzono ponownie dziewięcioletni obowiązek szkolny

1.1.2003 - połączenie z Szkołą Podstawową w Czeskim Cieszynie - Sibicy i przedszkolami na ul. Polnej, Moskiewskiej i Akacjowej

2006 - Stanisław Folwarczny po jesiennych wyborach komunalnych został wiceburmistrzem miasta Czeskiego Cieszyna, dyrektorem szkoły został Marek Grycz

Pierwsza klasa
Pierwsza klasa

2007/2008 - szkoła rozpoczyna pracę wg własnego Szkolnego Programu Kształcenia, dochodzi do zmiany siatki lekcyjnej, planów nauczania

2008 - otwarcie nowej klasopracowni komputerowej

2009/2010 - całoroczne obchody 85-lecia szkoły (rok " Szczęśliwej trzynastki" - 8 + 5 =13, trzynaście imprez jubileuszowych)

2010 - powstaje Stowarzyszenie rodziców " Maskot"

1.9.2011 - do naszego podmiotu prawnego dołączyło Przedszkole na ul. Grabińskiej

2011 - powstaje pisemko szkolne SzOK

2011 - od września bierze szkoła udział w projekcie " EU Peníze do škol"

1.6.2012 - szkoła jest organizatorem XXX Igrzysk Lekkoatletycznych Polskich Szkół Podstawowych

17.11.2012 - 1. Zjazd Absolwentów Szkoły

2014/2015 - rok urodzin 90-lecia szkoły

2016/2017 - 376 uczniów w szkole na ul. Havlíčka, 47 uczniów w szkole na ul. Polnej, 130 dzieci w naszych przedszkolach

dyrektor szkoły mgr Marek Grycz