Rada szkoły

Z dniem 1 stycznia 2005 weszła w życie nowa Ustawa Szkolna nr 561/2004 Dz. U.

Nowa ustawa w § 167 opisuje działalność i kompetencje Rady Szkoły. Organem powołującym Radę Szkoły jest organ założycielski szkoły - Rada Miasta Czeskiego Cieszyna, która na swoim posiedzeniu w dniu 9 marca 2005 powołała Radę Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Rada Miasta wydała także zasady wyborcze członków Rady Szkoły. W myśl zasad Rada Szkoły ma 9 członków, trzech członków reprezentujących Miasto Czeski Cieszyn mianuje Rada Miasta, trzech członków wybierają rodzice, trzech członków pracownicy pedagogiczni szkoły.

Rada Szkoły liczy 9 członków:

Kadencja 2020 - 2023

Mgr. Gabriela Hřebáčková,
Mgr. Pavel Longin,
Mgr. Tomasz Pustówka

- przedstawiciele organu założycielskiego miasta Czeski Cieszyn

Michał Kochaniewicz,
Barbara Konderla,
Michał Utíkal

- przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych

Mgr. Renata Dobner,
Mgr. Małgorzata Piasecka,
Mgr. Irena Štirba

- przedstawiciele pracowników pedagogicznych szkoły

Rada Szkoły jest organem, która umożliwia rodzicom, pracownikom pedagogicznym oraz założycielowi szkoły uczestniczyć w zarządzaniu szkołą. Rada Szkoły:

  • wypowiada się do szkolnych programów kształcenia
  • uchwala doroczne sprawozdanie z działalności szkoły
  • uchwala regulamin szkolny i proponuje zmiany w regulaminie
  • uchwala zasady oceniania i klasyfikacji wyników kształcenia uczniów (regulamin klasyfikacyjny)
  • uczestniczy w opracowaniu koncepcji rozwoju szkoły
  • omawia budżet szkoły, wypowiada się na temat sprawozdania gospodarczego
  • omawia sprawozdania Czeskiej Inspekcji Szkolnej