EVVO

Edukacja i działalność proekologiczna została wprowadzona do ramowego programu nauczania i jest obowiązkowa w każdej szkole.

Działania proekologiczne na naszej szkole mają już swoją tradycję. Szkoła bardzo dużo uwagi poświęca na to, by uczniowie uczyli się w otoczeniu zieleni, ładu i estetyki.

Każdego roku szkolnego realizujemy naukę głównych tematów z zakresu ekologii i enwironmentu w ramach jednego "EKOtygodnia".

Nauka przebiega pod kątem danych tematów w poszczególnych klasach 

 TREŚCI PROGRAMOWE PROJEKTU

  • Klasa I Zwierzęta
  • Klasa II Rośliny
  • Klasa III Las
  • Klasa IV Segregacja
  • Klasa V Wpływ człowieka na planetę
  • Klasa VI Powietrze, klimat
  • Klasa VII 1. pomoc, pomoc charytatywna
  • Klasa VIII Woda
  • Klasa IX Energia
  • Świetlica Dom rybny, Akwaria Kocobędz, Tartak...

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:

Uczeń:

  • Zbiera i selekcjonuje informacje.
  • Wykorzystuje zebrane informacje.
  • Wyciąga wnioski dotyczące zmian zachodzących w środowisku.
  • Współpracuje w grupie.
  • Planuje i organizuje swoją pracę.
  • Prezentuje wyniki swojej pracy.
  • Poprawnie wypowiada się.
  • Dokonuje samooceny.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • Uświadomienie zagrożeń środowiska spowodowanych rozwojem cywilizacji w skali kraju i świata.
  • Kształtowanie postaw ochrony przyrody poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
  • Zrozumienie potrzeby ochrony środowiska przed negatywną działalnością człowieka.