EVVO

Edukacja i działalność proekologiczna została wprowadzona do ramowego programu nauczania i jest obowiązkowa w każdej szkole.

Działania proekologiczne na naszej szkole mają już swoją tradycję. Szkoła bardzo dużo uwagi poświęca na to, by uczniowie uczyli się w otoczeniu zieleni, ładu i estetyki.

Każdego roku szkolnego realizujemy naukę głównych tematów z zakresu ekologii i enwironmentu w ramach jednego "EKOtygodnia".

Nauka przebiega pod kątem danych tematów w poszczególnych klasach 

 TREŚCI PROGRAMOWE PROJEKTU

 • Klasa I Zwierzęta
 • Klasa II Rośliny
 • Klasa III Las
 • Klasa IV Segregacja
 • Klasa V Wpływ człowieka na planetę
 • Klasa VI Powietrze, klimat
 • Klasa VII 1. pomoc, pomoc charytatywna
 • Klasa VIII Woda
 • Klasa IX Energia
 • Świetlica Dom rybny, Akwaria Kocobędz, Tartak...

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU:

Uczeń:

 • Zbiera i selekcjonuje informacje.
 • Wykorzystuje zebrane informacje.
 • Wyciąga wnioski dotyczące zmian zachodzących w środowisku.
 • Współpracuje w grupie.
 • Planuje i organizuje swoją pracę.
 • Prezentuje wyniki swojej pracy.
 • Poprawnie wypowiada się.
 • Dokonuje samooceny.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Uświadomienie zagrożeń środowiska spowodowanych rozwojem cywilizacji w skali kraju i świata.
 • Kształtowanie postaw ochrony przyrody poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Zrozumienie potrzeby ochrony środowiska przed negatywną działalnością człowieka.